ICP: zadání týmového projektu


UPOZORNĚNÍ: toto je stále ještě PRACOVNÍ VERZE, která bude upřesněna podle připomínek studentů a kolegů

Změny textu od data zadání projektu:

2007-03-04: Opraven název programu na "agents2007"
2007-04-26: Název odevzdaneho archivu bude xjmenovedouciho.{ZIP|tar.gz}

Název projektu

Simulátor agentního systému

Termín a způsob odevzdání

Termín odevzdání je uveden v IS. Řešení zabalené ve formátu .ZIP nebo .tar.gz odevzdá vedoucí týmu do IS.

Hodnocení

Projekt je hodnocen na stupnici 0-100 procent/bodů.

Po ohodnocení dojde k přepočtu bodů na jednotlivé členy týmu podle návrhu vedoucího týmu -- podrobnosti viz předmět IPP.

Hodnocení zahrnuje kvalitu OO návrhu, kvalitu implementace v C++, dodržování stylu psaní programu (odsazování, kvalita komentářů, vhodné identifikátory) a především funkčnost programu. Pokud budou ve zdrojových textech chybět podstatné komentáře (zvláště jména autorů), bude projekt hodnocen 0b.

Podrobnosti k zadání

Implementujte jednoduchý simulátor agentního systému. Aplikace umožňuje vytvořit scénu, umístit do ní agenty, definovat chování agentů a spustit simulaci chování agentů. Jednotlivé objekty scény se vykreslují podle aktuálního stavu simulace. Aplikace musí mít následující komponenty rozhraní:

Pro vytváření menu, dialogů a dalších komponent uživatelského rozhraní použijte toolkit wxWidgets (http://www.wxWidgets.org/) verze 2.8 (je nainstalován v učebnách a na serveru "merlin" - prikaz wx-config-2.8). Inspiraci můžete nalézt v podadresáři wx*/demos/life.

Požadované funkce:

Plocha

Scéna může obsahovat následující typy objektů (každý typ může mít různé variace):

Chování agenta

Uživatelsky programovatelný agent – jeho chování (reakce na události) je popsáno uživatelem speciálním jazykem. Editor chování umožní popis činnosti agenta jednoduchým skriptovacím jazykem obsahujícím alespoň podmínky, přístup k proměnným a volání akcí. (Můžete například použít některé vhodné již existující interprety jazyků Lisp, Scheme, Forth, atd.) Následující ukázky berte jako příklad možné realizace, syntaxe a klíčová slova nejsou předepsané:

Ukládání agenta

Doporučení

Při návrhu postupujte tak, aby výsledný program byl dobře použitelný. Hodnotit se bude nejen to, zda splňuje výše uvedené požadavky, ale také JAK je splňuje.

Poznámky k implementaci a odevzdávání

Pokud nepůjde přeložit příkazem make = 0b, pokud nebudou komentáře se jmény autorů = 0b. Nevhodně formátovaný a nečitelný kód = 0b [TODO: doplnit]


Poslední modifikace: 26. dubna 2007
Pokud naleznete na této stránce chybu, oznamte to dopisem na adresu peringer AT fit.vutbr.cz